Polityka prywatności

Inwest-R Sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa do prywatności użytkowników odwiedzających stronę osiedlesiedmiolaski.pl.

Poniżej znajdziesz Politykę Prywatności zawierającą informacje, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane o użytkownikach serwisu osiedlesiedmiolaski.pl oraz w jaki sposób dbamy o ich ochronę stosując odpowiednie i bezpieczne rozwiązania informatyczne.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności

Zakładając konto użytkownika w serwisie internetowym osiedlesiedmiolaski.pl, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Inwest-R Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) i akceptujesz załączoną Politykę Prywatności. Składając swoją aplikację do pracy w naszej firmie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi stosownie do zaznaczonych zgód.

Gromadzenie danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu internetowego osiedlesiedmiolaski.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię, nazwisko i podstawowe dane firmy oraz adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Aplikując do pracy w Inwest-R Sp. z o.o., konieczne będzie pozostawienie swojego numeru telefonu i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu aplikacyjnym. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Zarejestrowanie się w serwisie internetowym osiedlesiedmiolaski.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny, zapewniamy prawo do weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia danych. Każdy kandydat do pracy, który przesłał swoje dane osobowe, ma prawo do ich zmiany lub usunięcia. W tym celu powołany została Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iodo@regesta.pl lub rodo@regesta.pl.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Inwest-R Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

Cookies

W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników, serwis internetowy osiedlesiedmiolaski.pl może używać cookies (informacji zapisywanych przez serwer drukreklamowy.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera). Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu internetowego osiedlesiedmiolaski.pl . Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, co może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu internetowego osiedlesiedmiolaski.pl. Zastosowanie plików "cookie" oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych - dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies. Monitorowanie informacji o użytkownikach następuje za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Zebrane dane są nie są wykorzystywane przez jakiekolwiek innej podmioty trzecie. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Niezapowiedziane Wiadomości

Osoby, które zgodziły się z Polityką Prywatności, mogą otrzymywać od Inwest-R Sp. z o.o. informacje z serwisu o usługach i produktach (np. zmiany dotyczące cen, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste, itp.).

Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Inwest-R Sp. z o.o. z siedzibą w Pińczowie (dalej: Inwest-R). Kontakt z Inwest-R możliwy jest w następujący sposób:

listownie na adres: Nowowiejska 52A, 28-400 Pińczów
przez e-mail: rodo@regesta.pl
telefonicznie: 41/358-27-00

2. Inspektor ochrony danych

W Inwest-R wyznaczony został inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Nowowiejska 52A, 28-400 Pińczów
 • przez e-mail: iod@regesta.pl / rodo@regesta.pl
 • telefonicznie: 41/358-27-00
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Inwest-R będzie przetwarzać dane osobowe, aby:

 • ocenić kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które została złożona aplikacja;
 • ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które została złożona aplikacja;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy w Inwest-R.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazane zostały dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Uzasadniony interes Inwest-R – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Inwest-R ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny osoby uczestniczącej w procesie rekrutacyjnym.
 • Umowa o pracę – konieczne jest przetwarzanie przez Inwest-R danych w celu realizacji umowy o pracę.

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Inwest-R będzie przechowywać dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które została złożona aplikacja. Natomiast w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, a także w przypadku aplikacji spontanicznej, dane przechowywane są przez okres 12 miesięcy. Ponadto dane mogą być archiwizowane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat.

5. Odbiorcy danych

Inwest-R będzie przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z Inwest-R, którym zleca wykonanie usługi związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Inwest-R.

Informujemy, że w przypadku prowadzonej rekrutacji online, Inwest-R może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W związku z tym, zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii odpowiednich zabezpieczeń (środków ochrony), jakie stosujemy w związku z przekazywaniem Twoich danych poza EOG, kierując swoje zapytanie: rodo@regesta.pl

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Inwest-R;

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Inwest-R danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Inwest-R może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, o ile istnieje techniczna możliwość takiego przesłania. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Inwest-R przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inwest-R lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

7. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody do Inwest-R.

8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INWESTOR

Inwestorem realizującym projekt jest Inwest-R
spółka z grupy Regesta, jednej z największych firm
w regione, inwestującej z sukcesem na różnych płaszczyznach.

więcej
Biuro sprzedaży

ul. Nowowiejska 52A
28-400 Pińczów

tel: +48 510 296 130
fax: +48 41 358 27 73
office@osiedlesiedmiolaski.pl

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek 8:00 - 16:00
 • Wtorek 8:00 - 16:00
 • Środa 8:00 - 16:00
 • Czwartek 8:00 - 16:00
 • Piątek 8:00 - 16:00