ZASADY REALIZACJI PRAC WYKOŃCZENIOWYCH W LOKALU

Możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich

Na etapie budowy (jeśli stan zaawansowania inwestycji na to pozwala) istnieje 1 bezpłatna możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich. Mogą to być zmiany architektury lokalu np. zmiana układu ścian działowych, jak również instalacji elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej. Jeśli etap inwestycji jest już zakończony, każda zmiana po zatwierdzeniu przez kierownika budowy jest dodatkowo płatna.Ponadto, przy wykonywaniu prac wykończeniowych w lokalach należy pamiętać, że:

 • Prace muszą być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami BHP i p/poż. oraz nadzorowane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 
 • W przypadku dokonywania zmian technicznych następuje utrata rękojmi na tę grupę robót, której zmiany dotyczą. Zabrania się składowania materiałów poza lokalem oraz gromadzenia gruzu przed budynkiem.
 • Zabrania się podłączania urządzeń elektrycznych do zespołów rozdzielczo-pomiarowych znajdujących się na klatkach schodowych i korytarzach oraz do obwodów oświetlenia klatek schodowych i korytarzy.
 • Zabrania się zanieczyszczania kanalizacji, tj. wrzucania gruzu, szmat, śmieci, wylewania, kleju, zapraw, gipsu i pozostałości zaczynu gipsowego itp. do przewodów instalacji kanalizacyjnej.
 • Wszelkie zmiany wewnątrz lokalu wymagają uzgodnień i akceptacji z autorami projektu, w przeciwnym wypadku traktowane będą jako samowola budowlana i kierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uzgodnienia poczynione z autorami projektu nie zwalniają z obowiązku zgłoszenia wykonywanych robót do Zarządcy nieruchomości oraz wykonania robót pod nadzorem osób z uprawnieniami. Po wykonaniu zmian, zakończenie prac należy zgłosić do Zarządcy celem stwierdzenia zgodności ich wykonania z wiedzą i sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
 • Za szkody powstałe w innych lokalach jak również w częściach wspólnych budynku, a wynikające z dokonywania zmian, odpowiada właściciel lokalu i zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń na własny koszt. Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zniszczeniami, uszkodzeniem urządzeń, m.in. grzejników, wyłączników, itp. części budynków przeznaczonych do wspólnego korzystania i użytkowania. Kupujący odpowiada także za szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym zleca wykonanie prac remontowych, montażowych i innych.
 • Na każdym etapie nasi doradcy są gotowi do udzielenia wszelkich informacji związanych z inwestycją.

Wybierz budynek, a następnie mieszkanie

INWESTOR

Inwestorem realizującym projekt jest Inwest-R
spółka z grupy Regesta, jednej z największych firm
w regione, inwestującej z sukcesem na różnych płaszczyznach.

więcej
Biuro sprzedaży

ul. Nowowiejska 52A
28-400 Pińczów

tel: +48 510 296 130
fax: +48 41 358 27 73
office@osiedlesiedmiolaski.pl

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek 8:00 - 16:00
 • Wtorek 8:00 - 16:00
 • Środa 8:00 - 16:00
 • Czwartek 8:00 - 16:00
 • Piątek 8:00 - 16:00